Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września (poniedziałek) godz. 900

Msza św. w kościele, następnie przejście do szkoły (hala sportowa), później krótkie spotkania w klasach.

Uczniowie z Wróblówki zostaną dowiezieni bezpośrednio pod kościół (na pierwszym przystanku – za Chracą - gimbus będzie o 845) 

Informacje o lodowisku

Płyta lo­do­wi­ska po­siada wy­miary 20x40m w świe­tle band i prze­zna­czona jest do jed­no­ra­zo­wego ko­rzy­sta­nia przez 50 osób. Optymalna gru­bość lodu wy­nosi od 4 do 6 cm.

Lodowisko jest za­da­szone co po­zwala na ko­rzy­sta­nie z niego bez względu na pa­nu­jące wa­runki atmosferyczne.

Lodowisko jest oświe­tlone przez 32 lampy o łącznej mocy 13 KW.

Cały obiekt jest mo­ni­to­ro­wany sys­te­mem ka­mer przez całą dobę i wy­po­sa­żony w radiowęzeł.

Obiekt po­siada pełny wę­zeł sa­ni­tarny wraz z szat­niami oraz wy­po­ży­czal­nią i ostrzar­nią łyżew. W wy­po­ży­czalni znaj­duje się 100 par łyżew i 25 ka­sków ochronnych.

W go­dzi­nach od 8.00 do 14.00 na lo­do­wi­sku od­by­wają się za­ję­cia spor­towe, w ra­mach lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego, dla uczniów szkół z gminy Czarny Dunajec.

Lodowisko jest ogól­no­do­stępne w dni po­wsze­dnie od go­dziny 16.00 do go­dziny 21.00 oraz w so­boty i nie­dziele od go­dziny 15.00 do go­dziny 20.00.

 

Telefon na lodowisko: 18 544 74 36

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a