Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września (poniedziałek) godz. 900

Msza św. w kościele, następnie przejście do szkoły (hala sportowa), później krótkie spotkania w klasach.

Uczniowie z Wróblówki zostaną dowiezieni bezpośrednio pod kościół (na pierwszym przystanku – za Chracą - gimbus będzie o 845) 

Regulamin lodowiska

Regulamin Lodowiska przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym Gminy Czarny Dunajec, administrowanym przez Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu.
 2.  Lodowisko jest czynne sezonowo w miesiącach: grudzień, styczeń, luty w godzinach od 800 do 2300 z przerwami na regenerację lodu.

Szczegółowe informacje o terminach, wszelkich odstępstwach i zmianach w czasie funkcjonowania Lodowiska zamieszczane są na stronie internetowej szkoły www.szkoladunajec.pl i na tablicy ogłoszeń.

 1. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu.
 2. W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z Lodowiska.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Lodowiska obowiązuje niniejszy Regulamin.
 4. Osoby przebywające na Lodowisku zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się  do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 5. Wstęp na Lodowisko jest odpłatny. Podstawą do wejścia na   Lodowisko jest paragon z kasy fiskalnej, otrzymany podczas dokonania opłaty za wstęp lub karnet, który należy zachować do kontroli. Obowiązują opłaty zgodnie z wywieszonym cennikiem. Z biletu ulgowego mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
 6. Wstęp na Lodowisko możliwy jest zgodnie z wyznaczonym grafikiem ślizgawek.
 7. Bilet upoważnia do przebywania na tafli Lodowiska w czasie ograniczonym dwoma kolejnymi czyszczeniami lodu.
 8. Dzieci i młodzież szkolna w czasie zorganizowanych zajęć lekcyjnych może przebywać na Lodowisku wyłącznie pod opieką nauczycieli bądź instruktorów. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach lekcyjnych lub w nauce jazdy na łyżwach jest dozwolone wyłącznie w kaskach ochronnych.
 9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach i muszą być wyposażone w kask.
 10. Osoby przebywające na Lodowisku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się  w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska.
 11. Na tafli Lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach, w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie   

     okalającym Lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.

 1. Na terenie obiektu Lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring obiektu prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na  Lodowisku bezwzględnie zabrania się:
 • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
 • siadania na bandach okalających lodowisko,
 • rzucania śniegiem,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • wprowadzanie zwierząt
 • poruszania się po tafli w obuwiu,
 • spożywania napojów i jedzenia na tafli Lodowiska,
 • niszczenia sprzętów lub urządzeń znajdujących się na Lodowisku,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, jazda pod prąd, urządzania wyścigów,  niebezpiecznych zabaw,
 • używania telefonów komórkowych w czasie jazdy.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Lodowiska.
 3. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na terenie Lodowiska szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren Lodowiska, administrator nie odpowiada.
 5. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.
 7. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi Lodowiska.
 8. Osoby korzystające z Lodowiska na własną odpowiedzialność ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 9. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z Lodowiska.

 

Jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym.

Nawet przestrzeganie powyższych zasad

nie gwarantuje uniknięcia urazów.

Specyfika uprawiania łyżwiarstwa, nawet w najprostszej formie rekreacyjnej,

wymaga ostrożności i fizycznych predyspozycji.

 

Nieuniknione upadki mogą nieść trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne.

Każdy, kto świadomie podejmuje decyzję o wejściu na lód  czyni to na własne ryzyko.

 

Telefony alarmowe:

112 Europejski Numer Alarmowy

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a