Jesteś tutaj: Dla nauczycieli

Dyżury na przerwach >>Szkoła podstawowa

WERSJA ROBOCZA – WAŻNA TREŚĆ NIE FORMA - proszę o zapoznanie się przed radą nauczycielską do ustalenia poprawek

Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959).

Ilekroć w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Klasyfikowania jest mowa o :

 • Rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów

dziecka;

 • WSO - należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania

 

Postanowieniaogólne

§1

 

WewnątrzszkolnySystemOceniania i Klasyfikowaniauczniów reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzamin w Gimnazjum przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

WSO wspiera rozwój ucznia i umożliwia zastosowanie porównywalnych kryteriów w stosunku dowszystkichuczniówiprzezwszystkichnauczycieli.Dajeszansękażdemuuczniowidoosiągnięciapostępówwnaucewzależnościod jegomożliwości,talentuizainteresowań.

 1. WewnątrzszkolnySystemOceniania i Klasyfikowania jestdokumentem,który:

1)      opisuje sposóbrozpoznawania przez nauczycielipoziomuipostępóww opanowaniuprzez ucznia wiadomości i umiejętnościw stosunkudowymagańedukacyjnych,

2)      precyzujesposóbformułowaniatychopiniiw postacioceny;

3)      pomagauczniomw planowaniuwłasnegorozwojuimotywujeichdodalszejpracy;

4)      dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach                        i specjalnych uzdolnieniach ucznia (zawierastosowne procedury);

5)      umożliwia nauczycielomdoskonalenia organizacji i metodpracydydaktyczno- wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne

 • 2
 1. Ocenianiu w Gimnazjum podlegają:

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)   zachowanie ucznia;

3)   projekt edukacyjny.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Gimnazjum .
 4. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad określonych w Statucie. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)      udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2.ustawy o systemie oświaty.
 3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają przedmiotowesystemyoceniania.

§ 3

 1. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:

1)      zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2)      zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3)      zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4)      zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5)      zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

§ 4

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

4)      warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

 1. Wymienione w ust. 1 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Gimnazjum.
 2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektuedukacyjnego.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców:

1) sprawdzoneiocenionepisemnepracekontrolneuczeńotrzymujedo wgląduna lekcji omawiającej,

2) nauczycielmaobowiązekwpisaćocenęzpracypisemnejkoloremczerwonymdodziennika,

3) nanajbliższymspotkaniurodzicmaprawowgląduwpracępisemnąucznia naterenieszkołyiw obecnościnauczyciela,

4) O częstotliwości oceniania decyduje liczba godzin z zajęć edukacyjnych wynikająca z planu nauczania.

 1. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy. Ustalona przez nauczyciela ocena zawiera uzasadnienie, w którym określa się stopień spełnienia wymagań przez ucznia, a ponadto informację o tym, co uczeń zrobił dobrze wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.
 2. O sposobie uzasadnienia ustalonej oceny decyduje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z rodzicami ucznia. Zakres uzasadnienia ustalonej przez nauczyciela oceny określa się w przedmiotowym systemie oceniania.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.
 4. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
 5. Wychowawca klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji o której mowa w ust. 7 w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 6. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotycząca oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wyłącznie na terenie Gimnazjum.
 7. Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

§ 5

 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach ucznia

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- -terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                        o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców opinia, może być wydana także uczniowi gimnazjum.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 11a, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.
 4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,                      w porozumieniu z rodzicami .
 5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu                 z rodzicami.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki                   i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,                       a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia                       w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

Zwolnieniezzajęć

 • 6
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki w całości lub częściowo.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii’
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 6. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Klasyfikowanie uczniów

§ 7

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

1)       Pierwsze półrocze obejmuje miesiące: wrzesień - styczeń;

2)       Drugie półrocze obejmuje miesiące: luty - do czerwiec.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Dokonuje się tego w odniesieniu do planów nauczania, stosując przyjętą skalę ocen i przeprowadza się w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia..
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 5. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawca klasy - jego rodziców (prawnych opiekunów) - o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania. Czynią to w następujący sposób:

1)       Nie później niż na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne powinni poinformować ucznia o proponowanych dla niego ocenach niedostatecznych, tzw. zagrożeniach, natomiast wychowawca klasy powinien o tych zagrożeniach poinformować rodziców na wywiadówce lub pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem ucznia – z prośbą o pisemne potwierdzenie.

2)       Nie później niż na tydzień przed klasyfikacją roczną nauczyciel przedmiotu w trakcie zajęć lekcyjnych informuje uczniów i wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i wpisuje je do dziennika, potwierdzając ten fakt tematem lekcji.

3)       Nie później niż na tydzień przed klasyfikacją nauczyciel wychowawca informuje uczniów o przewidywanych ocenach zachowania.

4)       Przewidywane oceny klasyfikacyjne mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem ………………….

5)       Ostateczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów, a także oceny klasyfikacyjne zachowania, wystawiane są na dwa dni przed klasyfikacją.

 1. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może ulec zmianie, jeśli uczeń w terminie nie późniejszym niż dwa dni przed klasyfikacją udowodni, że powinien otrzymać wyższą liczbę punktów od wystawionej, gdyż nauczyciel wychowawca przeoczył pewne jego zasługi lub o nich zapomniał.
 2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Rodzicom przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, gdy:

1)       Uczniowi nie przygotowano zakresu materiału do egzaminu w odpowiednim czasie,

2)       Zakres materiału był szerszy niż planowany egzamin,

3)       Skład komisji egzaminacyjnej nie był zgodny z przepisami prawa,

4)       Jeżeli w zadaniach egzaminacyjnych ponad 75% wykraczało poza wymagania podstawowe.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 7, ust. 7 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły z zastrzeżeniem § 65 ust. 13.
 2. Ustaloną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną śródroczną uczeń ma obowiązek zaliczyć w ciągu pierwszych czterech tygodni następnego półrocza. Zaliczenie odbywa się w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
 3. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bierze się pod uwagę przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. Roczna ocena klasyfikacyjna nie powinna różnić się od śródrocznej oceny klasyfikacyjnej więcej niż dwa punkty w przyjętej skali ocen. Warunkiem uzyskania promocji lub ukończenia szkoły jest otrzymanie pozytywnej oceny klasyfikacyjnej rocznej ze wszystkich obowiązkowych i uzupełniających zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem § 64 pkt 7.
 4. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie zaliczył niedostatecznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, a przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest pozytywna, ma prawo do ponownego zaliczania pierwszego semestru w terminie nie późniejszym niż tydzień przed klasyfikacją roczną.
 5. Ustalona przez nauczycielaniedostateczna ocenaroczna możebyćzmienionawwyniku egzaminupoprawkowego któregoterminiokreślony jestw§9.
 6. Ocenyklasyfikacyjneustalająnauczycieleprowadzącyzajęciaedukacyjne,aocenę zachowania–pownikliwejanalizie: samooceny ucznia,napodstawieopiniinauczycieli,uczniów klasyorazopiekunówszkolnychipozaszkolnych organizacji, zgodniez obowiązującymikryteriami ustalają wychowawcaklasy.      
 7. Niedostateczneocenyrocznenauczycieleuzasadniają pisemnie.
 8. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjnąszkołaudziela pomocyw różnychformach:                                                                

a) udzielanie pomocywzaplanowaniuwłasnegouczeniasię,                                                                                  

b) zleceniedodatkowychzadańumożliwiającychpoprawienie oceny,                                                      

c) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,                                                                                                  

d) indywidualne ustaleniesposobu,zakresui terminów poprawycząstkowychocen niedostatecznych.      

 1. Zasady pomocy uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali wyniki świadcząceotym,że poziomosiągnięćuniemożliwialubutrudniakontynuowanienaukiwklasieprogramowowyższej:

1) indywidualizacjazajęć nauczycielazuczniem,

2) skierowanieucznianazajęciadydaktyczno-wyrównawcze;

3) rozmowazrodzicamiwceluobjęciauczniabadaniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Sposobyitechniki oceniania

 • 8
  1. Nauczycieleoceniająobiektywnie,sprawiedliwie,jawnie,auczniowie systematyczniesamidokonują refleksjinadswoimrozwojem.
  2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających                                w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
  3. Uczniowiemogąbyćocenianiza:

1)      odpowiedziustne,

2)      odpowiedzipisemne:sprawdziany,testy,kartkówki;

3)      prace domowe,

4)      wszelkieprzejawypracy iaktywności.

 1. Uczeńmaobowiązekwykonywaniazadanychprzeznauczycielazadańdomowych.Formęocenyzadań domowych ustalanauczycielprzedmiotu.
 2. Uczeń nieobecnynazajęciachorazzgłaszającynieprzygotowaniedo zajęć zobowiązanyjest do uzupełnienia zaległościspowodowanychnieobecnością.Zaległościrozumianesąjakouzupełnienie brakującej wiedzy, ale także notatek, zapisów w ćwiczeniach oraz zadań domowych. Sposóbzaliczenia iterminustala                         z nauczycielemprzedmiotu.
 3. Conajmniejtygodniowausprawiedliwionanieobecnośćuczniadajemumożliwośćtrzydniowego okresu pozwalającegonaustalenieznauczycielemterminuuzupełnieniazaległościorazzaliczeniasprawdzianówikartkówek,naktórychbyłnieobecny.Ustalony terminniemożebyćdłuższy niżdwatygodnie odpowrotudoszkoły.
 4. Częstotliwośćoceniania:

1)kartkówki trwają nie dłużej niż 1/3 czasu lekcyjnego (dłużej, jeśli wcześniej uzgodnił to nauczyciel zuczniami),

2)sprawdziany–nazakończeniedziału-do4-echwsemestrze(zapowiedzianeconajmniejtydzień wcześniej i uzgodnione z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, poprzedzone zazwyczajutrwaleniemwiadomości; fakttenjestodnotowywanywdzienniku lekcyjnym.

 1. KryteriastosowanewWSOzzajęćedukacyjnych:

1)  Kryteriawystawiania ocenzprac pisemnych:

ocena niedostateczna      -   0%  - 33%

ocena dopuszczająca      - 34%  - 49%                                                                                                 ocena dostateczna          - 50%  - 74%                                                                                           ocena dobra                   - 75%  - 89%                                                                                       ocena bardzo dobra       - 90%  - 100%                                                                                          ocena celująca               - 98%  - 100% + fakultatywnie zadanie dodatkowe                                                                                                                      

2)        Kryteria wystawiania ocenśródrocznychirocznych:

a)    nauczyciele uwzględniająwszystkie obszarydziałalnościucznia,

b)   ocenaśródrocznairocznajestustalananapodstawieocencząstkowychiniejestśredniąarytmetyczną. Na ocenę śródroczna i roczną największy wpływ mają wyniki z prac isprawdzianówpodsumowującychwiększepartiemateriału(wystawianewdziennikach koloremczerwonym).

c)    uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny cząstkowej, o ile została ona wystawiona niezgodnie zkryteriamistosowanymiwWSO.

d)   opuszcza się również poprawę oceny z pracy pisemnejwterminieustalonymznauczycielem.

 1. Gromadzenieinformacjiiinformowanie:

1)        O uzyskanych ocenachzprac pisemnychuczniowiesąinformowaniwciągudwóchtygodniroboczych.

2)        WSOwprowadzarównież Przedmiotowy Systemy Oceniania.Za ich opracowanie odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3)        Wychowawca klasy zobowiązany jest do powiadamiania rodziców postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniao osiągnięciachuczniawnastępującychformach:

a)     Zebraniazrodzicami lub dni otwarte (zgodniezharmonogramem zebrań),

b)     Konsultacjeindywidualneinicjowaneprzez nauczyciela,

c)     Pisemneinformowanierodzicówoosiągnięciachucznia,

d)     Bieżąca informacja   poprzez   kontakt telefoniczny, indywidualne rozmowyzrodzicami ucznia.

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne pólroczne i klasyfikacyjne roczne oraz końcowe ustalasię w stopniach wg następującej skali:

Celujący                                  – cel     - 6

Bardzo dobry                          - bdb   - 5

Dobry                                     - db     - 4

Dostateczny                            - dst     - 3

Dopuszczający            - dop   - 2

Niedostateczny                        - ndst.  - 1

Dopuszcza się w bieżącym ocenianiu stawianie przy ocenie znaku „+” lub „-”.

Dopuszczasięstosowaniew dziennikunastępującychsymboli ustalonychprzeznauczyciela przedmiotu:

„NP”-jeżeliuczeń zgłosiłnieprzygotowanie dozajęć, .

„BZ”–jeżeliuczeń zgłosił brakzadaniadomowego,

„0”– jeżeliuczeńbyłnieobecnynasprawdzianielubkartkówce,

„/”–wprzypadkupoprawieniaoceny.Ocenauzyskanapopoprawieumieszczonajestzaww.znakiem.

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 7.
 2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt.7 f
 3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1)     Stopieńcelującyotrzymujeuczeń,który:

a)      posiadłwiedzęiumiejętnościokreślone programemnauczaniaprzedmiotu wdanejklasiei twórczorozwijawłasne uzdolnienia,

b)      biegleposługujesięzdobytymiwiadomościamiwrozwiązywaniuproblemówteoretycznychipraktycznychz programunauczaniadanejklasy,

c)      proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania wtejklasie,

d)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych iinnychkwalifikującsiędofinałównaszczebluwojewódzkim(regionalnym)albokrajowymlub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)     Stopieńbardzodobryotrzymujeuczeń,który:

a)      opanowałpełnyzakreswiedzyiumiejętnościokreślonyprogramemnauczaniaprzedmiotuwdanejklasie,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywaniazadańi problemóww nowychsytuacjach.

3)     Stopieńdobryotrzymuje uczeń,który:

a)  nieopanowałwpełniwiadomościokreślonychprogramemnauczaniawdanej klasie,ale opanował je w stopniu przekraczającym

b)      wymagania na poziom podstawowy zawartywprogramienauczania, b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretycznelub praktyczne.

4)     Stopieńdostatecznyotrzymujeuczeń,który:

a)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającymwymagańwpodstawachprogramowych,

b)      rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudnościsamodzielnie lubzpomocąnauczyciela

5)     Stopieńdopuszczającyotrzymujeuczeń,który:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                          ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotuwciągudalszej nauki,

b)                                                                                                                                                                                                                                                                         rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniutrudnościz pomocąnauczyciela.

6)     Stopieńniedostatecznyotrzymujeuczeń,który:

a)      nieopanowałpodstawowychwiadomościiumiejętnościprzedmiotunauczaniawdanejklasie, abrakiwwiadomościachiumiejętnościachuniemożliwiajądalszezdobywaniewiedzyzdanego przedmiotuwklasach programowowyższych,

b)      niejestwstanierozwiązać (wykonać)zadańoniewielkimstopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

 1. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie szkolne dla wszystkich zajęć edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania zawarte są w Przedmiotowych systemach oceniania.

Projekt edukacyjny

 • 9
 1. uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

5. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

6. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

8. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

10.Realizacja projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum jest obowiązkowa. Służyć będzie rozwijaniu najważniejszych umiejętności, jakie powinien mieć uczeń kończący gimnazjum, takich jak:

 1. komunikowanie się w języku ojczystym,
 2. wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji,
 3. wykorzystywanie posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej.
 1. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
 2. W przypadkach, o których mowa w punkcie 10, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".";
 3. O warunkach realizacji projektu edukacyjnego oraz wymaganiach edukacyjnych, a także o sposobie i kryteriach jego oceny wychowawca klasy jest obowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców na początku każdego roku szkolnego.
 4. Udział uczniów gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego będzie oceniany przez nauczyciela zgodnie ze sposobem i kryteriami oceny, ustalonymi w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 5. Ocena wkładu ucznia w realizację projektu będzie oceną opisową i nie będzie miała wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

Zasady oceniania zachowania ucznia

 • 10
  1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
  2. Ocenie podlegają:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia powinno się wyrażać poprzez:

1)      Systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia,

2)      Zdyscyplinowanie, przygotowanie i aktywność na lekcjach,

3)      Wytrwałość i pilność w przezwyciężaniu napotkanych trudności,

4)      Terminowe wywiązywanie się z zadań i zobowiązań funkcyjnych,

5)      Dbałość o przestrzeganie procedur demokracji w szkole,

6)      Przestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu ucznia;

 1. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej powinno się wyrażać poprzez:

1)      Pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość,

2)      Właściwe zachowanie na lekcji, odpowiedzialność za swoje zachowanie w szkole i poza nią,

3)      Podejmowanie działań zmierzającym do udzielania pomocy innym,

4)      Wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę i Samorząd Uczniowski,

5)      Wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

6)      Reagowanie na objawy zła i agresji,

7)      Szanowanie mienia publicznego,

8)      Poszanowanie pracy własnej i cudzej,

9)      Dbałość o ład, porządek, i estetykę otoczenia,

10)  Poszanowanie przyrody ;

 1. Dbałość o honor i tradycje szkoły powinna wyrażać się poprzez:

1)        Prezentowanie postaw godnych dobrego imienia szkoły,

2)        Postawę patriotyczną i obywatelską,

3)        Szacunek do symboli narodowych i szkolnych,

4)        Troska o honor szkoły i godne jej reprezentowanie w konkursach, zawodach i olimpiadach,

5)        Poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji gimnazjum,

6)        Przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową, społeczną i indywidualną;

 1. Dbałość o piękno mowy ojczystej powinna wyrażać się poprzez:

1)      Dbanie o kulturę słowa i dyskusji,

2)      Taktowne wyrażanie swoich poglądów – nie używanie wulgaryzmów,

3)      Szacunek dla dziedzictwa kultury lokalnej;

 1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób powinna wyrażać się poprzez:

1)      Higienę osobistą,

2)      Dbałość o czystość ubioru, stroju sportowego, obuwia,

3)      Przestrzeganie zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa,

4)      Bezwzględne dostosowanie się do zakazu palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania narkotyków i dopalaczy,

5)      Wypełnianie poleceń pracowników szkoły i osób dorosłych powołanych do opieki nad nimi,

6)      Uczciwość w postępowaniu i reagowaniu na zło ( w sytuacjach, gdy uczeń jest w stanie mu zapobiec );

 1. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią wyraża się:

1)      Okazywaniem szacunku wobec innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2)      Używanie na co dzień zwrotów grzecznościowych, nieużywanie słów wulgarnych,

3)      Negatywną postawa wobec wszystkich nałogów,

4)      Życzliwością i pomocą osobom niepełnosprawnym i słabszym,

5)      Rozstrzyganie sporów koleżeńskich w drodze negocjacji, bez użycia siły,

6)      Właściwym zachowaniem w miejscach publicznych ,

7)      Właściwym zachowaniem podczas wyjść i imprez organizowanych poza terenem szkoły,

8)      Kulturą kibicowania w trakcie imprez sportowych,

9)      Udzielanie pomocy kolegom,

10)  Tolerancją wobec innych narodów, ras, religii, osób niepełnosprawnych;

 1. Okazywanie szacunku innym osobom powinno wyrażać się poprzez:

1)   Właściwa postawę wobec rówieśników i osób dorosłych,

2)   Uczciwością w postępowaniu codziennym,

3)   Wrażliwością na krzywdę innych ludzi,

4)   Szacunkiem dla pracy swojej i innych;

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja przeprowadzana jest 2 razy w ciągu roku szkolnego w następujących terminach:

1)   śródroczna- w ostatnim tygodniu roboczym stycznia przed feriami zimowymi,

2)   końcoworoczna – w ostatnim tygodniu przed wakacjami letnimi.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności   wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej, bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę punktowy wynik z tabelki oceniania zachowania, opinie od nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, przy czym dla ustalenia oceny decydujące jest rozpoznanie wychowawcy.
 3. Formalnym sposobem zbierania opinii-ocen bieżących są m.in. klasowe zeszyty pochwał i uwag, ocena klasy z uwzględnieniem samooceny uczniów .
 4. Wychowawca może także wziąć pod uwagę opinię opiekunów organizacji, kół lub klubów itp. z terenu szkoły i środowiska lokalnego.
 5. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe – wz

2) bardzo dobre – bdb

3) dobre – db

4) poprawne – pop

5) nieodpowiednie – ndp

6) naganne – nag

18.a Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 17 pkt 1–5.

18b.Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

 1. Rodzice lub uczeń mają prawo uzyskać od wychowawcy uzasadnienie oceny zachowania.
 2. Wychowawca na konferencji zespołu klasyfikacyjnego przedstawia Radzie Pedagogicznej oceny zachowania uczniów.
 3. Oceny naganne zachowania uczniów wychowawca uzasadnia pisemnie.
 4. Oceny z zachowania ustalone na drugie półrocze roku szkolnego są ocenami rocznymi, uwzględniającymi zachowanie ucznia z poprzedniego półrocza.
 5. Nauczycielwychowawcanaradzie wychowawcówprzedstawiaocenyzachowania uczniów.
 6. Uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

Kryteriaocenzachowania. ( pozostaje niezmieniony)

 • 11

 

Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

 • 12
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do śródrocznej lub rocznej ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. O braku podstaw do klasyfikowania ucznia z danego przedmiotu                                i konsekwencjach z tegowynikających wychowawca informuje rodziców ucznia co najmniej miesiąc przed posiedzeniemklasyfikacyjnymRadyPedagogicznej.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Podanie o egzamin klasyfikacyjny nie może wpłynąć później niż na 3 dni przed posiedzeniemklasyfikacyjnymRadyPedagogicznej.
 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 7. Dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 8. Egzaminy klasyfikacyjneprzeprowadzasięwformie pisemnejiustnejzzastrzeżeniem ust 9.
 9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,informatyki,wychowaniafizycznegomaprzedewszystkim formęzadańpraktycznych.
 10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z uczniem i jego rodzicami uzgadnia Dyrektor Szkoły.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nieusprawiedliwionej nieobecności lub dla ucznia który realizuje indywidualny tryb nauki przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w której skład wchodzą: 1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą lub przechodzi z innej szkoły przeprowadza komisja w skład której wchodzą : 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

13a.W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

13b.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 1. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia
 2. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziachucznia.Protokółstanowizałącznik doarkusza ocenucznia.
 2. Zakreswiedzysprawdzanejpodczasegzaminuklasyfikacyjnegoobejmujewiadomościiumiejętnościwymaganenawszystkiestopnieszkolne.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wynikuegzaminu poprawkowego.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnegowwyznaczonymterminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowymterminiewyznaczonymprzezdyrektora.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wdokumentacjiprzebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię„nieklasyfikowany”lub„nieklasyfikowana”.

Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych
§ 13

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego oraz jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- -wychowawczych
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)                                                                                                                                                                                                                                                 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)     termin egzaminu poprawkowego;

4)     imię i nazwisko ucznia;

5)     zadania egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną

7. Doprotokołudołączasiętakżepisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziach ucznia.Protokół stanowizałącznikdoarkusza ocenucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, który określa dyrektor szkoły.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust 10.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Promowanie
§ 14

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:

1)   ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego,

2)   nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, a rada pedagogiczna po uwzględnieniu jego możliwości edukacyjnych podjęła decyzję o promowaniu ucznia (jest to możliwe tylko jeden raz w ciągu danego cyklu kształcenia i przy założeniu, że te zajęcia muszą być realizowane w klasie programowo wyższej),

 1. Uczeń, kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz z zajęć których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i ponadto przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Uczniowi,któryuczęszczałnareligięalboetykę,dośredniejocen rocznych i końcowychwlicza siętakże rocznąocenęuzyskanąztychzajęć.
 5. Uczniowi,któryuczęszczałnareligię ietykę,dośredniejocen rocznych i końcowychwlicza siętakże rocznąocenęuzyskaną jako średnią ocen z tych zajęć. Jeśli liczba ta nie jest całkowita zaokrągla się ją w górę.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6a. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

 

Termin i tryb przeprowadzania sprawdzianu

§ 15

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeżeliuchybieniaproceduralne dotycząocenyzzajęćedukacyjnychuzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, to termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminupoprawkowego
 2. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)      wychowawca oddziału;

c)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

d)      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

e)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

f)        przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

g)      przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7a. Z posiedzenia komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 , dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,                          w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 4. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane roczneoceny

klasyfikacyjne zzajęć edukacyjnychizachowania
§ 16

 

 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień                       i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 2. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują przepisy §91 ust. 3 Statutu.
 3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)      frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)      usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)      przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4)      uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 2. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów określonych w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel zajęć edukacyjnych odpowiednio ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
 3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4. wniosek ucznia nie jest realizowany, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na wniosku przyczynę odmowy jego realizacji.
 5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebranie Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 9. Do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana przyjmuje się zaliczenie 75% zadań.
 10. Uczeńmaprawoodwołaćsięodprzewidywanej rocznejocenyzachowania,jeśli:

1)zostały naruszone procedury wystawianiaoceny zachowania,

2)uważa,żeocenazachowania niezostała ustalonazgodniez przyjętymikryteriami.

 1. Wniosekwrazzuzasadnieniem przedstawianapiśmiewychowawcyklasy                        w następnym dniu roboczymod poinformowaniagooprzewidywanej ocenie.
 2. Wychowawca zobowiązany jest następnym dniu najpóźniej dzień przed dniem konferencjiklasyfikacyjnejdouzasadnieniaprzewidywanej oceny zachowania.

 

Egzamin gimnazjalny

§ 17

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
 2. Egzamin obejmuje:

1)      w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2)      w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3)      w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,

 1. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
 2. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
 3. Deklarację, o której mowa wyżej, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".
 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej określone warunki,
 6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 7. Opinia, o której mowa w punkcie 5, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
 8. Opinię, o której mowa w punkcie 6, rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły,                        w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w punktach 5 i 9, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 11. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych                          o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 12. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem                              z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
 13. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut,                  z zastrzeżeniem, że dla uczniów, o których mowa w punkcie 5, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.
 14. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.
 15. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 16. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt 17.
 17. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.
 18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 19. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły                                                                                                                                            

 

Postanowieniakońcowe
§ 18

1.   Uczeń uczestniczący w konkursach i zawodach międzyszkolnych jest zwolniony z zajęćedukacyjnych w dniu konkursu; zwolniony jest również z odpytywania w dniu następnymzprzedmiotów,zktórych zajęciaodbywałysięwdniukonkursu/zawodów.Sprawaniedotyczyzapowiedzianychwczesnejsprawdzianów.                    

2. Wszelkie sytuacje konfliktowe wynikające z odmiennej interpretacji WSO rozwiązywane są na drodzemediacji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć ucznia znajdująsię w przedmiotowychsystemachoceniania,stanowiącychzałącznik doWSO.

6.Uczeń   objętynauczaniem indywidualnym ocenianyjestz zajęć           edukacyjnych   zgodnie                 z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ze szczególnym uwzględnieniemspecjalnych potrzebnwynikającychzogólnego stanuzdrowia,występującychdysfunkcjiiniepełnosprawnościzgodniez zaleceniamiPoradniPsychologiczno–Pedagogicznej.

7.Uczniomospecjalnychpotrzebachedukacyjnychmożnawydłużyćokresnaukinakażdymetapie edukacyjnymconajmniejojedenrok,zwiększającproporcjonalnieliczbęgodzinzajęćedukacyjnych (ze wszystkich lub niektórych przedmiotów). Dla ucznia, któremu wydłuża się etap kształcenia, konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużonyrokszkolny, uwzględniając jego potrzebyimożliwościrozwojowe oraz różnerozwiązaniaorganizacyjne.

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr ………………………… dn/……

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a