INFORMACJA O OPŁATACH ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

  1.   Podstawa prawna

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 23 ustęp 1 - 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U.2017.170). Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się                     w archiwum szkoły.

  1.   Wymagane dokumenty

Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

W  celu wystawienia duplikatu - należy złożyć:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (do pobrania w sekretariacie)
  2. Podanie do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa powinno zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), adres do korespondencji, numer tel. oraz szczegółowy opis sprawy. Ważny jest również rok ukończenia nauki. Na końcu podania musi znajdować się dopisek: „oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa” oraz czytelny podpis osoby zainteresowanej.

3.   Aktualne podpisane zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej)

 

  1.   Opłaty

Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł

Opłata za sporządzenie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9zł

zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2016.1827), którą należy uiścić w kasie Gminnego Zespołu Oświaty lub                w sekretariacie szkoły.

 

  1.   Termin i sposób załatwienia
  2. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły,  duplikat świadectwa wydaje się nie później niż w terminie  do 10 dni roboczych.
  3. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub  na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
  4. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się nie później niż do 3 dni roboczych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a