MATERIAŁY I ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "ZADANIA I MATERIAŁY" 

Wewnątrzszkolny system oceniania

  1. Podstawą prawną do tworzenia szkolnych regulaminów oceniania jest rozporządzenie dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
  2. Zasady oceniania w Zespole w Czarnym Dunajcu określają następujące regulaminy:

1) Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w szkole podstawowej,

2) Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w gimnazjum,

3) Przedmiotowe systemy oceniania,

4) Wymagania edukacyjne na daną ocenę.

  1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w szkole podstawowej zawierają:

1) formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,

2) zasady oceniania edukacji zintegrowanej w klasach I – III,

3) zasady oceniania zachowania w klasach I – III,

4) zasady oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV – VI,

5) tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zgłaszania zastrzeżeń rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

6) warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) terminy klasyfikowania uczniów i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i zachowania,

8) nagrody i wyróżnienia dla uczniów przodujących w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.

4. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w gimnazjum zawierają:

1) terminy klasyfikacji,

2) formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych,

3) sposoby bieżącego sprawdzania osiągnięć uczniów; częstotliwość oceniania,

4) skalę i sposób formułowania bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych; informację o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce,

5) skalę i sposób formułowania śródrocznej oceny zachowania; kartę samooceny zachowania ucznia,

6) terminy i formy informowania rodziców (opiekunów prawnych) o bieżących postępach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i zachowania,

7) formy wspomagania ucznia w uzupełnianiu braków edukacyjnych,

8) tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych poprawiających wynik niekorzystny i poprawkowych,

9) nagrody i wyróżnienia dla uczniów przodujących w nauce i zachowaniu,

10) sposoby gromadzenia informacji o uczniu,

11) sposoby ewaluacji szkolnego systemu oceniania.

5.Przedmiotowy System Oceniania zawiera określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Przedmiotowy System Oceniania ujednolica i uszczegóławia zakres i formy oceniania przez wszystkich nauczycieli szkoły.

7 . Z zasadami przedmiotowego Systemu Oceniania nauczyciel zobowiązany jest zapoznać uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych w każdym roku szkolnym.

8. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie: wiadomości, umiejętności, postaw uczniów.

9. Wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

10.Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

11.Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.

12.Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów ustalają kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.

13.Uczniom jak i rodzicom na początku roku szkolnego są przedstawiane wymagania edukacyjne na daną ocenę.

14.Zasady oceniania wewnątrzszkolnego nieokreślone w regulaminach wewnętrznych określają akty nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a