MATERIAŁY I ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "ZADANIA I MATERIAŁY" 

Szkoła Podstawowa

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w szkole podstawowej zawierają:

1) formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,

2) zasady oceniania edukacji zintegrowanej w klasach I – III,

3) zasady oceniania zachowania w klasach I – III,

4) zasady oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV – VI,

5) tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zgłaszania zastrzeżeń rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

6) warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) terminy klasyfikowania uczniów i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i zachowania,

8) nagrody i wyróżnienia dla uczniów przodujących w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a