Jesteś tutaj: Dokumenty szkolne

Statut szkoły

Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.                  

 1. W skład Zespołu Szkół w Czarnym Dunajcu, zwanego dalej Zespołem wchodzą szkoły:

1)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu.

2)      Publiczne Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.

 1. Siedziba Zespołu mieści się w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 144 .
 2. Obwód szkoły:

1)      Organem prowadzącym Szkoła Podstawowa: Czarny Dunajec, Wróblówka.

2)      Gimnazjum: Czarny Dunajec, Wróblówka, Chochołów, Podczerwone, Koniówka.

 1. Zespół Szkół jest Gmina Czarny Dunajec.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
 3. Szkoła Podstawowa kształci uczniów w oddziałach w cyklu sześcioletnim.
 4. Gimnazjum jest szkołą opartą na podbudowie szkoły podstawowej, kształcącą młodzież w oddziałach w cyklu trzyletnim, zgodnie z przepisami ramowego planu nauczania.
 5. W Zespole Szkół w Czarnym Dunajcu można tworzyć oddziały przedszkolne dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, których organizację określa odrębny regulamin.
 6. Obiekt szkoły i część terenu przyszkolnego objęta jest monitoringiem wizyjnym.
 7. Zespół może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.
 8. W Zespole mogą być realizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

Pełna treść statutu - pobierz

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a