Jesteś tutaj: Szkoła / >Archiwum / Archiwum 2021/2022 / Informator dla rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2021/2022 naukę w I klasie Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Informator dla rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2021/2022 naukę w I klasie Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Informator dla rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2021/2022 naukę w I klasie Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu


Szanowni Państwo,
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej to zapewne moment przełomowy – nie tylko dla dzieci, ale także dla całej rodziny. Właśnie nadszedł ten czas… Zapraszamy do naszej szkoły.

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny;
 • 6-letnie (rocznik 2015), na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

2. Do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – Czarny Dunajec, Wróblówka.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXIII/232/2017 z dnia 28 marca 2017 r.


Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły:

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie Zgłoszenia – Załącznik nr 1.
 • Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 1-12 marca 2021r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły:

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca;
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Czarny Dunajec w Uchwale nr XXIII/232/2017 z dnia 28 marca 2017r;.
 • Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły – Załącznik nr 2;
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 – 1600 w dniach 1-12 marca 2021r.;
 • Do wniosku rodzice dołączają określone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów;
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły Zarządzeniem nr 4/20/21 z dnia 17 lutego 2021r.;
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w Zarządzeniu nr 14/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec

4. Do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu przyjmowane są dzieci 6-letnie realizujące obowiązek przedszkolny (rocznik 2015) na Wniosek rodziców (Załącznik nr 1) , który należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 1-12 marca 2021r.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do oddziału zerowego /do klasy pierwszej

 

WNIOSEK o przyjęcie do oddziału zerowego / klasy pierwszej* w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, ul. Ojca św. Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 18 265 73 23, email: spczarnydunajec@czarny-dunajec.pl .
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez wojto19a